اَشنایی با مهندسی مدیریت اجرایی

اَشنایی با مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی با هدف بسط و توسعه دانش دانشجویان در زمینه مهندسی به واسطه ارائه دوره های آموزشی مرتبط با اصول مختلف مهندسی (مکانیک عمران٬ برق٬ کامپیوتر و صنایع) طراحی شده است.

دانشجویان در مقطع کارشناسی این رشته ٬ آموزش های مرتبط با پایه های مهندسی و موضوعات پیشرفته آن در تخصص های مختلف را فرا میگیرند.

ویژگی اصلی این تخصص ماهیت بین رشته ای آن است و از آنجا که بر اساس ماده 49 برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی  بازار کار و تحولات علمی در راستای توسعه علوم میان رشته ای در ماموریت ها و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت یک ضرورت مطرح شده است٬ دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یک نهاد علمی آموزشی توجه خود را به این امر معطوف ساخته است.

سابقه وجود این رشته تحصیلی در دانشگاه های داخل و خارج کشور:

رشته مهندسی مدیریت اجرایی به دلیل بالا بودن قابلیت ها و توان مندی های کارشناسان متخصص آن ٬ در میان انجمن های علمی٬ حرفه ای و کسب و کار در دیگر کشور ها بسیار مورد استقبال قرار گرفته و در مقاطع کارشناسی٬ کارشناسی ارشد و دکترا در دپارتمان های فنی مهندسی ارائه میشود. از جمله دانشگاه های مطرح در ارائه این رشته میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

Century university-syracuse university-Californianational university-kennedy western university-University of new haveN

 

ادامه تحصیل فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این شته میتوانند در اغلب رشته های مهندسی و به ویژه رشته ای که پودمان آنرا به عنوان اختیاری انتخاب کرده اند٬ به راحتی ادامه تحصیل دهند.

آنها توانایی ادامه تحصیل در کلیه گرایش های مهندسی صنایع٬ مهندسی مکانیک و مهندسی عمران را دارا میباشند

پتانسیل های شغلی فارغ التحصیلان:

در حال حاضر با توجه به نیاز مبرم به تخصص های توانمند در بکار گیری علوم پایه مهندسی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط٬اشتغال به کار این متخصصین با استقبال خوب واحدهای فوق همراه خواهد بود.

پتانسیل های شغلی مهندسین رشته مورد بحث به دو گروه دسته بندی میشوند:

الف- پیش از گذراندن پودمان تخصصی:

۱-نظارت و اجرای پروژه های ساختمان های کوچک

۲-طراحی معماری ساختمان

۳-نظارت عالیه در پروژه ساختمان های کوچک

۴-بهره بردار در پروژه های سد سازی

۵-بهره بردار در پروژه های نیروگاهی کوچک

۶-طراحی نظارت و اجرای تاسیسات ساختمانی

۷-نظارت و اجرای سیستم های گرمایش- سرمایش و تهویه مطبوع

۸-نظارت و اجرا در کارگاه و کارخانه های ماشین سازی

۹-نظارت و اجرا در صنعت خودرو

۱۰-نظارت و اجرا در در صنایع ساخت و تولید

۱۱-برنامه نویسی -cnc  مهندسی صنایع

۱۲-کارشناس کنترل پروژه

۱۳-مدیریت و کنترل بهره وری

۱۴-کارشناس mis  (سیستم های اطلاعات مدیریت)

۱۵-طراحی٬ نظارت و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمانی

۱۶- طراحی٬ نظارت و اجرای سیستم های برق رسانی

۱۷-بهره برداری نگهداری ماشین های الکتریکی

۱۸-نگهداری مراکز داده ای

۱۹-تولید٬ نظارت و اجرای سیستم های رایانه ای کوچک

۲۰-ایجاد مدیریت شرکت های رایانه ای با موضوع سخت افزار+شبکه +اینترنت

۲۱-ایجاد ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی و دروس مجازی

۲۲-  طراحی شبکه های کوچک کامپیوتری

ب- پس از گذراندن پودمان تخصصی

- مهندسی عمران:

1- مدیریت طراحی و مهندس طراخح سازه های کوچک

2- مدیریت نظارت و مهندس ناظر در پروژه های عمرانی

3- مدیریت پیمانکار٬ کادر فنی و اجرایی ساخت در پروژه های عمرانی

4- مدیریت نظارت عالیه٬ کادر فنی نظارت عالیه در پروژه های عمرانی

- مهندسی مکانیک:

1-طراحی در قطعه سازی و صنعت خودرو

2-طراحی در کارخانه های ماشین سازی

3- نظارت و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی

- مهندسی صنایع:

1-طرح ریزی واحد های صنعتی

2-کارشناس حسابداری

3-کارشناس کنترل کیفیت

4-کارشناس  mis  (تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعات مدیریت)

5-تعمیرات و نگهداری

6-کارشناس کنترل تولید و موجودی

- مهندسی برق:

1- نظارت بر سیستم های الکتریکی کارخانه ها (قدرت و اتوماسیون)

2- نظارت و اجرای تابلو های برق ( قدرت و اتوماسیون)

3- طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای کوچک

4- طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای بزرگ

5- نظارت و اجرای مدارهای کنترلی و اندازه گیری الکتریکی

6- بهره بردار از واحد های مخابراتی

- مهندسی کامپیوتر:

1- طراحی و ساخت بانک های اطلاعاتی

2- مدیریت پروزه های نرم افزاری در سطح کوچکو متوسط

3- تولید سخت افزار های اتوماسیون صنعتی

4- تولید بردهای آزمایشگاهی

واحد درسی، همچون دیگر رشته های مهندسی در این رشته جای داده شده است.
دسته بندی دروس زیر این واحدها را نشان می دهد.
جدول دسته بندی دروس دوره
عمومی ٢١ واحد
مهارتی ٨ واحد
پایه و تكميلی ۴٨ واحد
تخصصی ۵١ واحد
اختياری ١٢ واحد

دوره کارشناسی مهندسی مدیریت اجر ایی مطابق آئين نامه آموزشی مقطع کارشناسی
مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برگزار می گردد.
دوره آموزش ی کارشناسی مهندسی مد یریت اجر ایی به صورت ٢ ماژول آموزشی ٢ ساله درنظرگرفته شده که ٢ سال اول مشترک م يان کليه رشته های مهندسی دانشگاه پيام نور می باشد.
تعداد کل واحده ای ارائه شده در ٢ سال (نيمه اول ) برابر ۶٨ واحد م ی باشد که شامل ١2 واحد از دروس عموم ی مشترک کل يه رشته های دانشگاهی، ٨ واحد دروس مهارتی مشترک کليه رشته های دانشگاه پيام نور، ٢۶ واحد دروس پایه مهندسی و ٢٢ واحد دروس تکميلیمهندسی است.
همچنين تعداد کل واحدهای ارائه شده در ٢ سال (نيمه دوم) کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی برابر ٧٢ واحد می باشد که شامل ٩ واحد دروس باقيمانده از جدول دروس عمومی، ۵١ واحد دروس اجباری و ١٢ واحد دروس اختياری است.لازم به ذکر است که ١٢واحد دروس اختياری مهندسی مدیریت اجرایی از یكی از ۵ پودمان مهندسی های پایه (برق، مكانيك، صنایع، عمران و آامپيوتر) می باشد و باید یکی از پودمان ها به عنوان اختياری توسط دانشجو گذرانده شود.

نظرسنجی
بهترین استاد در ترم گذشته؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی